پگاه زارعی ، دستیار دندان پزشک

نام:پگاه

نام خانوادگی: زارعی

سال تولد: 1369

سمت:

دستیار دندان پزشکی دکتر امیر عزمی

سوابق کاری:

بهداشت محیط بیمارستان شهید رجایی

پرسنل داروخانه اتاق عمل بیمارستان شهید رجایی

شرکت در کارگاه:

در بیمارستان شهید رجایی Cpcrگذراندن دوره

گذراندن دوره کنترل عفونت در بیمارستان شهید رجایی

تحصیلات:

فارغ التحصیل کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دیپلم تجربی