مریم دریانی،حسابدار

نام: مریم

نام خانوادگی: دریانی

سال تولد: 1367

سمت: منشی و حسابدار کلینیک لیزر دندانپزشکی دکتر امیر عزمی

تحصیلات:

  • لیسانس حسابداری

سوابق کاری:

  •  حسابدار کلینیک لیزر دندانپزشکی دکتر امیر عزمی (از سال 1391 تاکنون)
  • مسئول فروش تجهیزات دندانپزشکی سینا (89-86)
  • حسابدار دکوراسیون داخلی ژافه (90-89)
  • مسئول فروش شرکت ایران رادیاتور (91-90)

شرکت در کارگاه:

  • کنترل عفونت در دندانپزشکی. 1392. زیر نظر انجمن دندانپزشکی ایران – شعبه فارس
  • گذراندن دوره دستیار دندانپزشکی. 1392. زیر نظر انجمن دندانپزشکی ایران – شعبه فارس