بیوگرافی دستیاران


مریم دریانی ، منشی و حسابدار کلینیک لیزر دندانپزشکی دکتر امیر عزمی

پگاه زارعی ، دستیار دندان پزشکی دکتر امیر عزمی

زهرا اسماعیلی ، مدیر داخلی کلینیک لیزر دندانپزشکی دکتر امیر عزمی

کیمیا فهندژ، دستیار و مسئول رادیوگرافی کلینیک لیزر دندانپزشکی دکتر امیر عزمی