ایمپلنت

48ee1e8a0a8f50dce4f8cb9ab418e211_XL

 

از هزاران سال پيش بشر در فکر جايگزيني دندانهاي از دست رفته بوده اســت. روشــهاي گوناگون با مواد مختلف امتحــان گرديد تا بالاخره دکتر Branemark ســوئدي موفق گرديد از ايمپلنتي از جنس تيتانيوم را بعنوان پايه جايگزين کننده ريشه بصورت علمي عرضه کند. از آن بــه بعــد تمام پيشــرفتهاي علــم معطوف به فرم ايمپلنت و ســطح ايمپلنت گرديد تا بيشترين موفقيت دراز مدت را داشته باشد.

19 (1)

ایمپلنت دنداني چيست؟
ايمپلنت دنداني قطعه اي از فلز تيتانيوم اســت که اغلب به شکل ريشه دنــدان مي باشــد و داخل اســتخوان فک قــرار داده ميشــود. ايمپلنت دنداني بعنوان پايه اي جهت قرار دادن پروتز روي آن اســتفاده مي شود و باز ســازي تاج دندانهاي از دست رفته با اســتفاده از اين پايه ايمپلنت مقدور مي گردد.

ایمپلنت

چه کساني کانديد ايمپلنت هستند؟
افــرادي کــه به هر علتي دندان ازدســت داده باشــند کانديــد ايمپلنت هستند. ايمپلنت جهت جايگزيني دندان تا بازسازي همه دندانها را در بر مي گيرد. در مورد از دست دادن يک يا چند دندان ديگر نيازي به تراش دندانهاي مجاور بعنوان پايه پروتز نيست. ايمپلنت داخل استخوان قرار مي گيرد و روکش روي همان ايمپلنت بدون اتکاء به دندانهاي مجاور قرار داده مي شــود. در مــورد بيماراني که دندانهاي زيادی را از دســت داده باشــند با قرار دادن چند ايمپلنت در فک آنها و اســتفاده از آنها بعنوان پايه مي توان پروتز متکي بر ايمپلنت جهت جايگزيني دندانهاي از دســت رفتــه قرار داد. در مورد بيماران کاملأ بــي دندان مي توان با قرار دادن حداقل دو ايمپلنت در هر فک پروتزي متحرک ولي محکم و بدون لغزش و لقي در اختيار بيمار قرار داد. حتــي در مورد بيماران بي دنــدان که در حال اســتفاده از پروتز متحرک هســتند مي توان با قرار دادن دو پايه ايمپلنت در فک آنها همان پروتز را با کمترين هزينه کاملأ محکم و باثبات کرد.

 

جنــس ايمپلنــت هــــاي دنداني چيســت و اجزاء تشــکيل دهنده ايمپلنت هاي دنداني کدامند؟
ايمپلنــت هاي دنداني از جنس فلزات مختلف و حتي ســراميک ها هســتند ولي اغلب ايمپلنت هاي دنداني از جنس تيتانيوم هســتند. ايمپلنت هاي دنداني از دو جزءاصلي تشــکيل شــده اند: فيکسچر و اباتمنت. فيکســچر ايمپلمت داخل اســتخوان قرار دارد و قســمت اباتمنت ايمپلنت روي آن قرار مي گيرد و نهايتا روکش چيني با فرم دندان روي آن قرار داده مي شود.

22

ميزان موفقيت ايمپلنت هاي دنداني چقدر است؟
امروزه به طور متوسط موفقیت در کاشت ایمپلنت های دندانی بیش ار 95 در صد است ولی درصد میزان موفقیت در ایمپلنت های دندانی به موارد زیر بستگی دارد:
بيمــار: بيمار بايد از ســلامت برخوردار باشــد و به بيماري مزمــن ضعيف کننده سيستم ايمني بدن مبتلا نباشد. اخيرا دچار مشکل شديد قلبي (جراحي قلب يا انفارکتوس) نشده باشد. ديابت کنترل نشده وراديوتراپي و بيماري لثه و دهان نداشــته باشد. همچنين استعمال ســيگار و مشــروبات الکلي از عوامل محدودکننده عمل ايمپلنت هستند.
دندانپزشک: دندانپزشکي که ايمپلنت را انجام مي دهد بايد دوره هاي لازم ايمپلنــت را ديده باشــد و مهارت و تجربه کافــي در انجام ايمپلنت داشــته باشد، همچنين تمام شرايط بيمار از نظر سلامت بدن و فاکتوهاي مهم داخل دهاني را ارزيابي کند و با رعايت اصول کنترل عفونت مبادرت به انجام جراحي ايمپلنت نمايد.
ايمپلنت: فاکتور مهم ديگر در مــورد ميزان موفقيت ايمپلنت مخصوصا در دراز مدت، خود ايمپلنت اســت. امروزه شرکت هاي سازنده ايمپلنت بسيار زياد و متنوعند. قيمت هاي ايمپلنت بسيار متنوع است و هر کدام از کمپانــي هاي ســازنده روي نکاتي تاکيد دارند که در ســاخت ايمپلنت از آن بهــره جســته اند. دندانپزشــک با توجه به بودجه بيمار و مســائل تکنيکــي و مزيت هاي ايمپلنت در محــدوده قيمت مورد نظر، مبادرت به انتخاب يک سيستم مي کند . در کل ايمپلنتي مناســب اســت که ميزان جوش خوردن آن به فک، بالا باشــد و ميزان تحليل استخوان اطراف آن در طول زمان کمتر باشد.

مراقبــت هاي بعــدي: بيمار نقش بســيار مهمي در طول عمــر ايمپلنت و موفقيت دراز مدت آن دارد. عدم اســتعمال دخانيات و مشــروبات الکلي و رعايت بهداشت دهان و دندانها و لثه، مراجعات منظم به دندانپزشک و اطمينان از سلامت لثه و عدم وجود جرم دنداني و پوسيدگي در دندانهاي ديگر همه و همه موفقيت دراز مدت ايمپلنت را افزايش مي دهد.

23

کاشت ايمپلنت هاي دنداني به چه صورت است؟
کاشت ايمپلنت در مطب دندانپزشکي و با بي حسي موضعي (نظير معالجات متداول دندانها) و توســط جراح دندانپزشک ورزيده انجام مي گيرد. براي کاهش احتمال درد و عفونت ممکن اســت دندانپزشــک داروهائي تجويز کند که قبل و بعد از عمل کاشت ايمپلنت مورد استفاده قرار گيرند.

طول درمان ايمپلنت چقدر است؟
طول مدت جراحي معمولا از نيم ســاعت تا دو ســاعت مي باشد و بسته به تعداد ايمپلنتها و شــرايط فکي بيمار تغيير مي کنــد. در مواردي که علاوه بر کاشــت ايمپلنــت نياز به پيوند اســتخوان و يا تغيير شــرايط کف حفره ســينوس در فک بالا نياز باشد، زمان کاشــت ايمپلنت بيشتر خواهد بود. پس از کاشــت ايمپلنت تا قرار دادن پروتز روي آن زماني حدود 6 هفته تا  3 ماه موردنياز اســت، تا کاملا ايمپلنت ها در شــرايط به دور از تکان و لــرزش به آرامي به اســتخوان فک بيمار جوش بخــورد و ايمپلنت در جاي خود کاملا محکم شــود ســپس دندانپزشــک مبادرت به قرار دادن پروتز روي ايمپلنت مي کند.
عوارض جراحي ايمپلنت چيست؟
پس از جراحي ايمپلنت بســته به مدت زمان کيفيت اســتخوان و واکنش هاي بافتي بيمار، مقداري درد و تورم در ناحيه جراحي ايمپلنت قابل پيش بيني است که در صورت لزوم جراح دندانپزشک قبل و بعد از عمل کاشت ايمپلنت با تجويز داروآنرا به حداقل مي رساند.
نقش ايمپلنت در حفظ استخوان فک چيست؟
حجم اســتخوان فــک علاوه بر کارآيي آن بعنوان محافظ ريشــه دنــدان در ظاهر افــراد هم تاثير به ســزائي دارد. ايمپلنت هاي دندانــي در نقاطي که دندان از دســت رفته اســت مي توانند حجم اســتخوان فرد را حفظ کنند و با بهبود ظاهر صورت در بهبود کيفيت زندگي افراد تاثير به سزائي بگذارند.

24